Obsah

Dny Petra Chelčického 2014

Pozvánka na Dny Petra Chelčického 2014 - zde ke stažení.doc (135.5 kB)

Chelčický mužem dialogu, nenásilí i v 21. stol.
aneb mezinárodní Dny Petra Chelčického v Chelčicích 2014

Vzpomínka na Chelčického znovu ožila i v samotných Chelčicích ve 20. stol. díky pomníku Petra z Chelčic v malé jihočeské vsi Chelčice od akademického sochaře J. V. Duška z Tábora, který nechal postavit v roce 1946 Sdružení Petra Chelčického z výtěžku svých společenských akcí a ochotnického divadla. Ve století 21. jsme na tuto tradici navázali a pravidelně ve spolupráci s obcí Chelčice, neziskovými organizacemi na Chelčicku a s ekumenickými denominacemi spolupořádáme Mezinárodní dny Petra Chelčického v Chelčicích, které probíhají již od roku 2003 jednou za dva roky. V roce 2009 byl v prostorách historické obecní sýpky za podpory Programu rozvoje venkova zbudován Památník Petra Chelčického s muzejní expozicí, která chce připomínat život a dílo velkého myslitele přímo v obci, v níž před šesti sty lety žil a působil.

 

 

            Cílem projektu je uspořádat ve dnech 19. a 20. září 2014 Mezinárodní Dny Petra Chelčického, a to nejen slavnostním setkáním v Chelčicích v sobotu 20. září 2014 za účasti různých ekumenických denominací, které je výrazem našeho zájmu o osobnost Petra Chelčického, ale také interaktivním a tvořivým způsobem uchopit myšlenky jednoty, pacifismu Chelčického při sochařském dvoudenním sympozium v prostorách Památníku Petra Chelčického a přilehlé přírodní zahrady Chelčického domova sv. Linharta, kde by dva dny tvořili studenti katedry historie a estetické výchovy Pedagogické fakulty v Plzni a výtvarníci s partnerské oblasti Lallinger Vinkel v Bavorsku (oblast Deggendorfu).

Kde jinde by měl být připomínán Chelčický než právě v Chelčicích – v místě, které je spjato s jeho životem, s jeho rozjímáním, prací na půdě v zemědělství a jeho osobitou literární tvorbou? Chelčický byl mužem dialogu. Ačkoliv žil do jisté míry v ústraní a mimo vření dramatických událostí na počátku 15. století, přesto na tyto události reagoval a vedl živý dialog s důležitými představiteli české reformace. Stejně tak i my bychom rádi navázali na tento živý diaglog a zprostředkovali myšlenky Chelčického skze sochařské sympozium (práce se sochařskou hlínou a dřevem), workshop dramatizace a literární workshop. V pátek 19. září by se účastníci mezinárodního sympozia z Čech i zahraničí sjeli do Chelčic, seznámili a započali pracovat ve třech tvořivých týmech: sochařský, dramatizační a literární tým, ze kterých by vzešli tři konkrétní výstupy na závěrečném workshopu v sobotu 20. září 2014, které by byly představeny v prostorách před Památníkem Petra Chelčického. Celá slavnost by byla zakončena ekumenickou bohoslužbou s hudebním vystoupením mladých studentů Pedagogické fakulty z Plzně v kostele sv. Martina v Chelčicích.

            Rádi bychom tímto projektem ukázali světu, že učení Petra Chelčického je pořád živé a stává se i dále inspirujícím impulzem pro další generace, stejně tak jako při vzniku Jednoty bratrské, usilující o naplnění evangelijních principů v pospolitém a prostém životě na odlehlém místě v Chelčicích (Chelčičtí bratři) či ve východočeském Kunvaldu (Jednota Bratrská s posledním biskupem J.A. Komenským).

            Petr Chelčický byl duchovní osobností, mužem Ducha. Dva aktuální podněty z jeho díla přesahují každou dobu. Je to právě biblický pramen jeho poznání a s ním spojený motiv nenásilí, zřeknutí se odplaty a překonání nenávisti pozitivním vztahem k druhým lidem. Tyto hodnoty bychom rádi uchovali i pro další generace. Budeme velice rádi za laskavou podporu Jihočeského kraje.

                                              

Památník Petra Chelčického

Prvními návštěvníky, kteří si mohli prohlédnout rozvržení zcela nové expozice Památníku Petra Chelčického do třech pater s jeho interaktivními prvky, regionální i historickou částí expozice osobnosti Petra Chelčického i dokument o něm samým i jeho díle, byli cykloturisté Slavností květů, 1. května 2010. Od té doby Památník slouží široké veřejnosti, zájemcům o historii, religionistiku Petra Chelčického, pro badatele spisů Petra z Chelčic i pro náhodné kolemjdoucí turisty.

Způsob prezentace expozice je pozitivním kompromisem naučného a zábavného pojetí muzejní expozice. S důrazem na jejich význam jsou předvedeny historické reálie, které jsou k dispozici, a základní faktografie života a myšlenek Petra Chelčického. Přízemí Památníku Petra Chelčického je zaměřeno na region nejen Chelčicka (s názvem „Chelčicko v čase“), ale také na celou Památkovou zónu Libějovicko-Lomecka a na význam Chelčicko-Lhenického mikroregionu. Druhou důležitou složkou Památníku jsou herní (interaktivní) prvky hmotného charakteru, zaměřené na cílovou skupinu dětí a mládeže, pro které je také Památník určen.

V přízemí, v regionální části „Chelčicko v čase“ a „Libějovicko-Lomecko“ naleznete kromě mnohých propagačních materiálů (mapy, brožury o regionu, dárkové předměty chráněných dílen Domova sv. Anežky a Chelčického domova sv. Linharta) tyto informační panely: Současnost Chelčic, Historie Chelčic, Kostel sv. Martina v Chelčicích, Libějovicko-Lomecko, Ohlas Petra Chelčického na Vodňansku, Ohlas Petra Chelčického na Chelčicku, Libějovicko, Chelčicko-Lhenický mikroregion, svazek obcí, Občanské sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech – MAS a Malovicko, Lomecko, Truskovicko. Dále v přízemí začíná historická expozice Petra Chelčického se dvěma panely: Petr Chelčický a Petr Záhorka ze Záhorčí. V prvním patře kromě dalších exponátů, interaktivních prvků středověké módy a možnosti shlédnout zajímavý dvanáctiminutový dokument o osobnosti Petra Chelčického je pět panelů s těmito stěžejním tématy: Za novou, lepší církev, Proti násilí, Za novou společnost, Dílo Petra Chelčického a Chelčický – učitel Jednoty bratrské. V druhém patře, v tzv. badatelně, jsou, kromě interaktivního prvku možnost psát brkem a inkoustem na replice středověkého pulpitu, ještě dva panely týkající se odkazu Petra Chelčického v literatuře: Znovuobjevení Chelčického a Vybrané tituly z literatury o Chelčickém.

 

Prvky mobiliáře výstavy jsou navrženy jako atypy v soudobém duchu, jednoduše a účelně s velkým důrazem na stěžejní myšlenku Petra Chelčického, a to jeho odkazu v  díle Síť víry.  Doc. akad. arch. Petru Kovářovi se podařilo zhmotnit tuto myšlenku do modulů konopných sítí 30 cm na 30 cm a dřevěných panelů prostupujících prostor svou subtilností a také důležitým umělým osvětlením celé expozice LED světelným systémem.

Věcné a historické informace o životě a učení Petra Chelčického a o souvislostech jeho doby budou v širším kontextu (husitství, kořeny jeho reformních názorů, založení Jednoty bratrské, její vývoj…) ještě prezentovány v digitální podobě v  prostorách třetího patra, tzv. badatelny.

 

             Myšlenka i realizace architektonického návrhu patří dvěma architektům, a to doc. akad. arch. Petru Kovářovi a ing. arch. Doře Kovářové, libreto výstavy a historickou garanci nad expozicí Petra Chelčického zaštítil PhDr. Jaroslav Boubín, CSc., koordinátorkou projektu a realizací Památníku Petra Chelčického byla pověřena Mgr. Klára Kavanová Mušková a celý evropský projekt „Dědictví po stopách předků“ finančně realizovala Místní akční skupina „Rozkvět zahrady jižních Čech“ ve spolupráci s Obcí Chelčice díky Evropskému zemědělskému fondu pro rozvoj venkova a jeho Programu rozvoje venkova.

 

Petr Chelčický ve svém rodném kraji

Petr Chelčický náleží k nejvýznamnějším postavám českého středověku – k těm, které dorostly skutečně evropského formátu. Třebaže jeho dílo představuje jedno z nejvyšších vzepětí českého ducha, o něm samém, o jeho životě a osudech víme překvapivě málo. Jeho současníci o něm téměř nehovoří a ani on sám se o sobě ve svých spisech téměř nezmiňuje. Jako by se tak bezděky naplnila jedna z jeho devíz pravého křesťanského života, které tak často proklamoval ve svém díle – člověk se má umenšit a ustoupit do pozadí v očích světa.

Jsem velice ráda, že jsem se narodila v jihočeské vesnici nedaleko města Vodňan, v Chelčicích, v domě sousedícím se sochou Petra Chelčického od sochaře J. V. Duška. Velký duch nechává přes dlouhá staletí svůj otisk v místě, kde působil, a genius loci jeho rodných Chelčic oslovuje stále lidi, kteří jsou vnímaví k jeho vyzařování a ke kráse určitého místa.

„Mají-li se v povaze člověka projevit skutečně výjimečné vlastnosti, musíme mít štěstí dlouhá léta pozorovat, co ten člověk dělá. Není-li v jeho práci ani stopa po sobectví, je-li myšlenka, řídící jeho činnost, bezpříkladně ušlechtilá a je naprosto jasné, že nejen nehledal nikde odměnu, ale dokonce zanechal ve světě i viditelné stopy, ocitáme se – bez nebezpečí, že se zmýlíme – před člověkem výjimečného charakteru.“