Obsah

Dny Petra Chelčického 2016

Pozvánka na Dny Petra Chelčického 2016 - zde ke stažení (PDF, 6.68 MB)

 

Dny Petra Chelčického, letos již poosmé

Letošní 8. ročník Mezinárodních dní Petra Chelčického jsme již naplánovali před dvěma lety, tedy při jeho sedmém ročníku (první byl v roce 2003). Program jsme koncipovali do třech dní od čtvrtka 15. září do soboty 18. září 2016, a to pro mnoho cílových skupin: od dětí z mateřské školy, studentů vodňanského gymnázia, jednotlivé denominace šesti církví až po širokou veřejnost.

Nenadáli jsme se však, že tyto Dny Petra Chelčického začnou letos již o dva týdny dříve, a to se širokou mezinárodní účastí. Dne 24. srpna 2016 jsme byli v Chelčicích poctěni návštěvou 150 účastníků, kteří putovali po stopách Jednoty bratrské, konkrétně k nám do Chelčic přijeli cestou z Herrnhutu, Kunvaldu a Tábora. Přicestovali z devíti různých zemí světa, konkrétně z Taivanu, Číny, Nového Zélandu, USA, Panamy Brazílie, Kanady, Singapuru a Hongkongu. Bylo to velice působivé odpoledne, kdy jsme celou skupinu přivítali s překladateli (výklad se překládal do angličtiny a z té pak do čínštiny) u pomníku Petra Chelčického na návsi a odtud jsme přešli před kostel sv. Martina, kde jsme se rozdělili do tří skupin a po půl hodinách se střídali. Jedna skupina v kostele sv. Martina probírala kořeny Jednoty bratrské, v Památníku Petra Chelčického jsem s návštěvníky hovořila o díle Petra z Chelčic a v přírodní zahradě kolegyně z Chelčického domova sv. Linharta připravily pro návštěvníky občerstvení a odpočinkový program s bylinnými čaji. Všem návštěvníkům se zde velmi líbilo, zapsali mnohé krásné vzkazy do obecní i do linhartovské kroniky. Pro mě tato význačná návštěva z celého světa od amerického kontinentu po Nový Zéland byla svědectvím, že potomci Jednoty bratrské existují, že jsou rozeseti po celém světě a opravdu své kořeny spojují s učením Petra Chelčického a zajímají se o ně. Byl to velký zážitek.

Foto „Korejci“

Ve vlastních dnech od 15. do 17. září 2016 proběhly tři tvořivé dílny, které kreativně zpracovávaly pohled na osobnost Petra Chelčického. Ve čtvrtek 15. září v prostorách přírodní zahrady děti z Mateřské školy v Chelčicích se svými pedagožkami nacházely spojitosti mezi přírodou a historií. Na téma „Jít ke svým kořenům“ děti kreslily husím brkem a inkoustem svůj vlastní rodový strom s kořeny, vnímaly spjatost se zemí a půdou jako zeman Petr z Chelčic, učily se, jak se líhnou motýli z housenek, a bosýma nohama vstoupily na cestu smyslových chodníků, které vytvořili ve dvoře dobrovolníci, zaměstnanci a uživatelé Chelčického domova sv. Linharta. Páteční dvě tvořivé dílny – výtvarná a dramatizační – byly zaměřeny pro skupinu studentů kvinty a sexty víceletého gymnázia ve Vodňanech. V úvodu skupina studentů zažila interaktivní výklad o životě a díle Petra Chelčického v Památníku včetně zajímavého dokumentu Svědci a světci a poté se studenti rozdělili do dvou skupin. Divadelní skupina pod vedením herečky Hanky Patrasové pracovala na dramatickém zpracování myšlenek pacifismu z díla Petra Chelčického, zajímavé pojetí bylo také ztvárnění kritiky trojího lidu ve společnosti. Skupina výtvarné prostorové tvorby pod vedením malířky Evy Bartošové ztvárnila myšlenky pacifismu v umění land-artu v prostorách přírodní zahrady, kde vznikala velkoformátová díla vysypáváním symbolů pilinami. Na natažené rozměrné fólie mezi stromy vznikaly obrazy – symboly pacifismu malované akrylovými barvami. Studenti napsali zajímavý fejeton z tohoto tvoření, který přikládáme v závěru tohoto článku. Výstupy z těchto skupin byly prezentovány po skončení ekumenické bohoslužby v sobotu 17. 9.

Dny Petra Chelčického vyvrcholily v sobotu 17. září 2016, kdy od 10 hodin proběhlo zahájení u pomníku Petra Chelčického na návsi, kde všechny přivítal pan starosta obce Chelčice Jiří Iral. Představení jednotlivých hostí, církví a programu se ujala Klára Kavanová Mušková a spolupořadatel Dnů Petra Chelčického, pan Jaroslav Hrůza z Bratrské jednoty baptistů v Českých Budějovicích.

Ač v počátku dne nám pršelo, neodradilo nás to od toho, abychom následně před Památníkem Petra Chelčického odhalili velmi zajímavou sochu nazvanou „Sieť viery pravé“, kterou zhotovil řezbář, pan Václav Cinádr, ve svém ateliéru v Bavorově. Na popisce u sochy, která bude na stálo umístěna zpředu Památníku Petra Chelčického, stojí: „Sochařské dílo „Sieť viery pravej“ zhotovil řezbář Václav Cinádr, rodák z Truskovic, L. P. 2016. Své dílo věnuje všem, kteří ctí myšlenku Petra Chelčického o vzájemné rovnosti a lásce mezi lidmi. Petr Chelčický prohlásil lidskou svobodu a rovnost mezi křesťany za Boží zákon.“ Na této soše může pozorný kolemjdoucí nalézt mnoho symbolů, které ve svém díle řešil Petr Chelčický. Nahoře je umístěna „koule“ – symbol naší Země, uprostřed sochy zepředu je umístěna rozevřená kniha Sieť viery pravej, stěžejní dílo Petra z Chelčic, pod ní panorama chrámu sv. Petra v Římě a Avignonský most jako symboly papežské moci tehdejší doby, v dolní části dvě veliké velryby, symboly kritiky středověké společnosti, a pekelné plameny, ze kterých se vine podél celé sochy had, poukazující na pokušení světského života a ulpívání v něm. Zezadu sochy jsou ještě dva důležité symboly, které charakterizují život i dílo Petra Chelčického – holubice nesoucí ratolest, symbol míru a Svaté trojice, a kříž, symbol křesťanů a utrpení každého člověka v životě. Chtěla bych touto cestou poděkovat panu Cinádrovi, který se studiem díla Petra Chelčického a ztvárněním sochy dlouho zabýval a který rodákům z Chelčic a okolí a všem návštěvníkům Památníku Petra Chelčického tuto sochu věnoval.

Program Dnů Petra Chelčického ale tímto odhalením zdaleka nekončil. Pokračoval diskusí teologů a historiků nad tématem letošního ročníku „Odkaz pacifismu Petra Chelčického pro dnešní dobu aneb Má co říci lidem dnešní doby pacifismus Petra z Chelčic?“ Hlavní dvě disputace, příspěvky k tomuto tématu, měl pan patriarcha Církve československé husitské, ThDr. Tomáš Butta, a Daniel Freitinger z Československé církve evangelické. Oba příspěvky i následná diskuse byly velice zajímavé a v některém z příštích čísel Vám příspěvky přineseme v ucelené podobě.

 

foto přednáška dr. Butty

 

Následoval společný oběd v Chelčickém domově sv. Linharta s hudebním doprovodem Martina Chmelaře z Domova. Přestalo pršet a my jsme si mohli kávu vypít u prohlídky Domova a přírodní zahrady, kde byly vystaveny výstupy z tvořivých workshopů předchozích dní. Odpoledne následovalo Ekumenické setkání v kostele sv. Martina, kterého se zúčastnilo šest různých církví a zazněly krásné zpěvy blahoslavenství hudební skupiny Aúúúna z Českých Budějovic. Zde patří velké poděkování chelčické farnosti a P. Tomášovi Hajdovi, který zaštítil toto setkání v chelčickém kostele sv. Martina. Zde také proběhl následný koncert křesťanské skupiny Elim z Písku pod vedením pana kazatele Martina Běleho z Církve bratrské. Byl to krásný koncert s písněmi chvály Hospodinu, pro povzbuzení křesťanského života všech přítomných. Tato hudební skupina věnovala svůj honorář za tento koncert ve prospěch Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s.

 

Foto koncert skupiny Elim

 

Po malém občerstvení všech přítomných následovalo v prostorách letní scény za kostelem sv. Martina divadelní představení „Letopisy Narnie aneb Tajemství staré skříně“, které zahrál dětský divadelní soubor Chelčické štěstí společně s některými uživateli Chelčického domova sv. Linharta. Toto představení mělo letos v srpnu premiéru při Benefičním koncertě na zámku Kratochvíle a i zde v Chelčicích mělo velký úspěch. Také i malí-velcí herci pod vedením režisérky a scénáristky Kristýny Rejžkové věnovali svůj výtěžek Chelčickému domovu sv. Linharta, o.p.s.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří se na velmi pěkném průběhu 8. ročníku Dnů Petra Chelčického podíleli, byla to velká řádka lidí, osobností, církví, neziskových organizací. Konkrétní poděkování patří Jihočeskému kraji a MAS Rozkvět, z.s., kteří tyto mezinárodní dny podpořili, dále Obci Chelčice, členům Bratrské jednoty baptistů v Českých Budějovicích a Chelčickému domovu sv. Linharta, o.p.s. V neposlední řadě děkujeme všem štědrým dárcům, kteří věnovali dobrovolný příspěvek v průběhu letošních Dní Petra Chelčického na konto veřejné sbírky Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s.

Srdečně zveme všechny na již 9. ročník Mezinárodních dní Petra Chelčického, které se budou konat na podzim roku 2018.

 

                                      Mgr. Klára Kavanová Mušková a Mgr. Bc. Markéta Cinádrová,

koordinátorky Mezinárodních dní Petra Chelčického

 

 

Už jste se někdy zamotali do sítě?

 

My ano. Tedy žáci ze čtyř tříd Gymnázia ve Vodňanech. Nestali jsme se však rybáři na řece nebo na moři! Zúčastnili jsme se v pátek 16. září 2016 Dnů Petra Chelčického v Chelčicích. Nejdříve se nám paní Mgr. Klára Kavanová Mušková pokusila přiblížit dobu, ve které český náboženský myslitel žil, a nastínit nám, jaké vjemy a zážitky mohly utvářet jeho myšlení. Měli jsme možnost zhlédnout expozici v bývalé sýpce. Jakmile jsme vstoupili dovnitř, obklopila nás síť. Nepronikli jsme však do říše rybářů, takto nás přivítalo velké dílo Petra Chelčického „Sieť viery“. Celá expozice je totiž vytvořena na principu sítě.

 

Po prohlídce a zhlédnutí dvou krátkých dokumentů o chelčickém mysliteli nás v zahradě čekala příjemná přestávka s občerstvením – bylinkovými čaji a ještě teplým švestkovým koláčem, po kterém se jen zaprášilo. Pak teprve začala skutečná plavba se sítí mezi vlnami umění. Naše skupina čítající 22 členů se v tuto chvíli musela odpoutat od společného břehu a rozdělit se na dvě posádky.

 

První posádku tvořili zájemci o výtvarné umění. Ti se vydali na zahradu chelčického domova. Spolu s výbornou výtvarnicí Mgr. Bc. Evou Bartošovou se pokusili na průhledné fólie natažené mezi stromy tematicky zachytit pomocí obrazů a symbolů myšlenky P. Chelčického. Druhá posádka se vydala do neznáma hereckého umění. S pomocí lektorky dramatické výchovy Mgr. Hany Patrasové zkusila vytvořit živé obrazy, které by znázorňovaly dobu, v níž Petr Chelčický žil. Zkameněla a zase ožila v obrazech, jež představovaly myšlenku o rovnosti lidí, kterou myslitel prosazoval.

 

Myslím, že se nám podařilo, abychom se ze „sítě“ v pořádku a spokojeně vymotali. Myšlenky, dojmy a obrazy spojené s Petrem Chelčickým však uvízly hluboko v nás.

 

Zuzana Sladová, 2. VG

 

Foto studenti (nebo do jejich textu)