Obsah

Osobnost Petr Chelčický

Historie spolku Sdružení Petra Chelčického v Chelčicích.doc (65.03 kB)

Myšlenky ekumenismu.doc (25 kB)


 

Petrův slavný návratPortrét
Johana Morávková


Každý se ke kořenům vrací
po létech zase tam,
kde jeho duši bylo dobře,
kde duch ke hvězdám uléhal.

Místa, kde kdysi velký duch žil,
jsou jeho Světlem zalita.
To světlo přetrvává věky
a paměť nikdy není zabita.

V Chelčicích to Světlo svítí,
a kdo ho vnímá, ví,
že nikdy neuhasne zcela,
že jeho svit se vždycky obnoví.

A proto velké díky vzdejme
těm lidem vzácným, kteří ho tady poznali
a nový pomník Petru z Chelčic
dnes odhalit nás pozvali.

 

Čteme z Chelčického „Sítě víry“

 

Podtitul: Sieť viery pravé

Novočeský text pochází od Františka Šimka z r. 1950 (naklad. Orbis Praha)

 

  • Str. 29: „Tuto mluvíme, že sítě Petrovy jsou víra Kristova, založená na slovech jeho, kteroužto sítí má člověk být vytažen z moře hlubokého tohoto světa. Neboť podobně jako v moři skutečném ryby kdes tam v hlubinách temných přebývají, tak i lidé zde ve světě v hutné temnotě žijí, nemohouce vidět ani za sebe ani před sebe, ani nalevo ani napravo, nic nikde nemohou s jistotou tvrdit ani jednou nohou bezpečně stoupnouti, kde by jim pád, úraz a blud nehrozil.“
  • Str. 34: „A proto jim apoštolům Bůh poslal Ducha svatého, kterýžto Duch svatý způsobil v nich všelikou řeč boží … aby jdouce po celém světě kázali evangelium všemu stvoření rozumnému lidskému.“
  • Str. 38: „Dále můžeme vidět, že apoštolové ten lid v rovnosti zřídili, aby ničím sobě povinni nebyli jen aby se spolu milovali … aby jen skrze lásku a dobrou vůli dělali spravedlivost Bohu milou a lidem užitečnou k přebývání vezdejšímu i k věčnosti – to daleko přesahuje správu pohanskou i světskou.“ (str. 39)
  • Str. 45: „(Tento Zákon lásky boží) je užitečný ke správě spasitelné lidu božímu, neboť pouze skrze tento zákon může být přivedena pravá nevinnost lidu Božímu … aby neomylně, plným srdcem ho hledali a zachovávali spravedlnost a lásku ke všem lidem, k přátelům i nepřátelům, nižádnému zlého nepřáli ani nečinili a bezpráví … strpěli bez pomsty.“
  • Str. 52: „Protož tu byla síť Petrova velmi zedrána, když ty dvě velké velryby do ní vnikly, tj. kněz nejvyšší s panováním královským a se ctí nad císaře, a druhá velryby císař s panováním, s úřady a mocí pohanskou pod pláštík víry vevalil se. A když se ty dvě velryby hrozné v té síti obracely, tehdy ji tak potrhaly, že jí máloco v celosti zůstalo. A od těch dvou velryb tak protivných sítí Petrově narodilo se stavů šibalských … nejprve stavy mnišské, mnohotvárného kroje a pestrosti, potom stavy školní universitní, potom stavy farářské, pak z neučených mnohé stavy se šlechtickými erby, potom stavy a šibalstva městská a s těmi … vešel celý svět do sítě víry Petrovy se vším zlosynstvem, co ho svět v sobě míti může … Protože v tom panování se rozdělují: jedni jsou páni duchovní a druzí světští. Páni duchovní: papež, pán nad pány, kardinál pán, legát pán, arcibiskup pán, biskup pán, patriarcha pán, farář pán, opat pán, probošt pán … Pak světský pán císař, král pán, kníže pán, páni korouhevní, pán purkrabí, pán rytíř, pán panoše, pán rychtář, páni konšelé, pán purkmistr, páni měšťané.“
  • Str. 54: „A jakož se s pohrdáním oddělují jedni od druhých, tak se oddělují od Jednoty, kterou víra volí a zaujímá. A jakož se oddělují od pravé jednoty, kterou víra drží v sobě, tak daleko víru urážejí a ruší ji.“
  • Str. 56: Zákon boží jest jeden a Jedno má v sobě a má takovou dobrotu, že v ní může množství největší zahrnouti, aby všickni Jedno byli … A ta věc mohla by učiniti z tisíce světů jedno množství, jedno srdce a jednu duši.“
  • Str. 57: „Ale zákon boží je neposkvrněný, obrací duše … A může napraviti a srovnati, jakékoli stavy rozdělené kacířské najde: jestliže uvěří zákonu božímu, on je postaví v pravé víře a spojí je v jeden lid, v jednu víru, v jeden smysl víry, v jednu lásku, v jednu naději.“