Obsah

Mezinárodní Dny Petra Chelčického 2010

Pozvánka na Dny Petra Chelčického 2010 - zde ke stažení (PDF, 171 kB)

 

Od jarního otevření provozu Památníku Petra Chelčického při Slavnostech květů v květnu 2010 uteklo půl roku a my jsme mohli v Chelčicích plně dotvořit vlastní expozici Památníku Petra Chelčického k jejímu slavnostnímu otevření. Stalo se tak v sobotu 4. září 2010 při Ekumenických dnech Petra Chelčického, i v letošním roce s mezinárodní účastí.   

Dny Petra Chelčického mají již svou tradici se zástupci Bratrské jednoty baptistů v ČR od roku 2004, kdy se konal 1. ročník Dnů Petra Chelčického v Chelčicích. Letošní slavnosti 4. září začaly tradičně u pomníku J. V. Duška v 10 hodin dopoledne přivítáním všech přítomných panem starostou Jiřím Iralem a Vladislavem Donátem z Bratrské jednoty baptistů. Přivítali zástupce obce Chelčice, o. s. Mája-Tvořivé Chelčice, zástupce některých obcí Chelčicko-Lhenického mikroregionu a mikroregionu Blata, zástupce MAS „Rozkvět zahrady jižních Čech“, zástupce Státního zemědělského intervenčního fondu v Českých Budějovicích, zástupce Akademie věd v oboru historie a zástupce jednotlivých církevních denominací (Bratrské jednoty baptistů v ČR, Církve československé husitské, Církve bratrské a římskokatolické církve).

Program pokračoval slavnostní částí, která se uskutečnila před Památníkem Petra Chelčického, při které vystoupili se svými projevy pan starosta Jiří Iral, předseda MAS Rozkvět zahrady jižních Čech ing. Petr Leber, místopředseda MAS Rozkvět zahrady jižních Čech ing. Jaroslav Houba, ředitel KAZV Jihočeský kraj ing. Vladimír Hadáček, předseda Spolku pro obnovu venkova pan Jan Malík, patriarcha Církve československé husitské ThDr. Tomáš Butta, kazatel Bratrské jednoty baptistů ČR Vladislav Donát a kazatel Církve bratrské z Husince Pavel Fér. Následovalo slavnostní předání klíče od Památníku Petra Chelčického starostovi obce Chelčice, přípitek a přestřižení modré pásky před Památníkem Petra Chelčického jako symbolu EU – donora projektu „Dědictví regionu: po stopách předků“. A už nic nebránilo prohlídce nově zbudovaného Památníku Petra Chelčického v prostorách historického špýcharu s jeho interaktivními prvky, filmovými dokumenty a mnohými regionálními i historickými informacemi doplněnými fotografiemi.

Ve venkovních prostorách za kostelem sv. Martina proběhlo společenské neformální setkání účastníků slavností s občerstvením, prezentace MAS Rozkvět zahrady jižních Čech a dále kulturní program ve venkovním arénovém divadle za kostelem sv. Martina. Dětské divadelní představení souboru Chelčické štěstí „O vznešené čarodějnici“ i taneční vystoupení skupiny Ego choreia s názvem „Jen nezblbni“ slavilo svůj velký úspěch navzdory chladnému počasí a náročnějším divadelním a tanečním podmínkám…

Vyvrcholením slavnostního programu mezinárodních Dnů Petra Chelčického bylo od 14 hodin ekumenické setkání zástupců všech zúčastněných církví a obce Chelčice v kostele sv. Martina s historickou promluvou PhDr. Jaroslava Boubína, CSc. a s hudebním doprovodem sboru Bratrské jednoty baptistů z Českých Budějovic. Všechny přítomné uvítali „domácí“ P. Miroslav Nikola a P. ThDr. Patrik Maturkanič, Ph.D. Velice se mi líbila otevřenost a opravdovost tohoto ekumenického setkání všech zúčastněných církví, neboť mnohdy o ekumeně jen čteme… Děkujeme také panu PhDr. Jaroslavu Boubínovi za jeho velice pěkný historický referát o významu osobnosti Petra Chelčického a sboru Bratrské jednoty baptistů za jejich velmi pěkný hudební doprovod.

Po tomto ekumenickém setkání program v Chelčicích skončil. Následující den, v neděli 5. září, pokračovaly jednotlivé církve při svých bohoslužbách vzpomínkou na učitele Jednoty bratrské Petra Chelčického.

Myslím, že ekumenické Dny Petra Chelčického se slavnostním otevřením Památníku Petra Chelčického byly důstojným výrazem naší úcty k jedné z nejvýznamnějších postav českého středověku, a ráda bych vyjádřila poděkování všem zúčastněným i všem, kteří jakkoli přispěli k jejich uskutečnění.

 

                                                                                   Mgr. Klára Kavanová Mušková

 

 

Chelčický mužem dialogu, Bible a nenásilí

 

            Slavnostní setkání v Chelčicích je výrazem našeho zájmu o osobnost Petra Chelčického. Kde jinde by měl být připomínán než právě zde v Chelčicích – v místě, které je spjato s jeho životem, s jeho rozjímáním nad Biblí a jeho osobitou literární tvorbou?

            Chelčický byl mužem dialogu. Ačkoliv žil do jisté míry v ústraní a mimo vření dramatických událostí na počátku 15. století, přesto na tyto události reagoval a vedl živý dialog s důležitými představiteli české reformace.

            Setkává se osobně s mistrem Janem Husem. Toto setkání s dílem a strhující svědeckou osobností, která stojí na počátku české reformace, ho ovlivňuje na celý život.

            Setkává se i s mistrem Jakoubkem ze Stříbra – pražským teologem, se kterým se rozchází v otázce obranné války. Jakoubek dává v čase vojenského ohrožení s těžkým srdcem souhlas k obranné husitské válce, zatímco Petr Chelčický odmítá násilí a fyzický boj jako takové.

            Vedl rozhovor s táborským teologem Mikulášem z Pelhřimova. Ač měl Petr blízko k táborům a jejich radikalismu, přesto zastává v otázce večeře Páně výklad a pojetí mistra Jakoubka ze Stříbra.

            A ještě jedno setkání je třeba uvést. V posledním období se setkává s Bratrem Řehořem, který za ním přichází do Chelčic. Jeho učení se tak stává inspirujícím impulzem při vzniku Jednoty bratrské, usilující o naplnění zákona Kristova v pospolitém a prostém životě na odlehlém místě ve východočeském Kunvaldu.

            Petr Chelčický byl duchovní osobností, mužem Ducha. Tak byl také charakterizován autorem v předmluvě ve vydání jeho spisu Síť víry z roku 1521. Nebyl mistrem  s e d m i  svobodných umění – neměl univerzitní vzdělání, ale byl mužem, který naplňoval  o s m e r o  Ježíšových blahoslavenství (Mt 5,1-12).

            Základní metafora jeho známého spisu Síť víry je vzata z biblického příběhu o rybolovu Petra a dalších učedníků na Galilejském jezeře (L 5,1-11). Ale tento obraz má zvláštní srozumitelnost v souvislosti s místy, kde Petr Chelčický žil, s krajem jihočeských rybníků, rybolovu a rybářských sítí. Síť víry pravé je podle Petra Chelčického Písmo svaté „utkané z mnoha uzlíků Božích pravd“. Celá jeho literární tvorba se vyznačuje důsledným biblicismem a úctou k autoritě Božího slova.

            Dva aktuální podněty z jeho díla přesahují každou dobu. Je to právě biblický pramen jeho poznání a s ním spojený motiv nenásilí, zřeknutí se odplaty a překonání nenávisti pozitivním vztahem k druhým lidem (Mt 5,39; Ř 12,17). Tyto hodnoty jsou uchovány jedinečným způsobem v díle Petra z Chelčic, kterého chceme nejen dnes vděčně připomínat.

 

ThDr. Tomáš Butta,

patriarcha Církve československé husitské