Obsah

Regionální expozice památníku

 

  1. Současnost Chelčic

 

Obec Chelčice se nachází 461 metrů nad mořem. V současné době zde trvale žije 452 obyvatel, věkový průměr je 36 let. Obec má zpracován územní plán, Místní program obnovy vesnice a od roku 1999 vychází Zpravodaj obce Chelčice. Zpravodaj a jiné informace o obci naleznete na internetových stránkách obce.

 

V roce 2000 byla obec vyhodnocena v Programu obnovy venkova Jihočeskou vesnicí roku. Obec Chelčice se svým okolím patří k nemnoha historicky podloženým oblastem na jihu Čech s velkou pěstitelskou tradicí ovocných dřevin, dále jsou Chelčice známé vývojem a aplikací biologických metod v ochraně ovocných sadů.

 

 

  1. Historie Chelčic

 

V Chelčicích existovalo osídlení již v raném středověku, nejstarší písemné zmínky však začínají teprve rokem 1357. Obec vznikla při obchodní stezce, jež vedla od rakouských hranic přes Netolice a Vodňany dále do nitra Čech. Koncem 14. století se zde usadila šlechtická rodina Hrůzů, jejíž členové zastávali vysoké funkce při správě statků mocných magnátů Oldřicha z Rožmberka a Jiřího z Poděbrad. V druhé polovině 15. století přešly Chelčice do vlastnictví rytířů z Malovic. V obci žil významný středověký myslitel a reformátor Petr Chelčický.

 

 

  1. Kostel svatého Martina v Chelčicích

 

Kostel svatého Martina byl postaven ve slohu románském kolem roku 1240. Z tohoto období se zachoval na jižní straně románský portál a na severní straně ve věži dvě střílny. Koncem 17. století byl k původnímu kostelu – dnešní chrámové lodi – přistavěn presbytář a kostelní věž. V letech 1725 až 1740 byl dostavěn kostel do nynější podoby. Celý kostel je sladěn na přechodu slohů baroka a rokoka. Baroková myšlenka prodloužit dojem velikosti kostela perspektivou nástropních obrazů a malovaného průčelí kněžiště s apsidou je provedena neobyčejně zdařile. Rokoková jasná běloba zdobená jemným zlatým ornamentem činí tento kostel útulným a milým.

 

 

  1. Libějovicko-Lomecko

 

Barokní krajina Libějovicka je záměrně utvářený krajinný celek představující historickou kulturní krajinu. Podstatné změny ve vzhledu krajiny probíhaly především během kolonizace území ve 12. a 14. století, kdy se rozvíjela i kultivace krajiny výrazně ovlivněná působením mocných šlechtických rodů spravujících rozsáhlá panství. V jižních Čechách patřili k nejvýznamnějším Malovcové, Rožmberkové, Eggenbergové, Schwarzenbergové, Černínové a Buquoyové.

 

Základ komponované krajiny Libějovicka byl položen v období baroka v době panování Buquoyů, kdy na libějovickém panství došlo k velkorysým architektonickým a krajinářským úpravám. Nový zámek v centru kompozice byl spojen s významnými barokními stavbami v krajině výraznou kompoziční osou. Ta byla ztvárněna v podobě mohutné čtyřřadé aleje, která propojila zámek s Lázněmi a kaplí sv. Maří Magdalény na severní straně, na jihu s poutním kostelem Jména Panny Marie na vrchu Lomec.

 

 

  1. Ohlas Petra Chelčického na Vodňansku

 

Spolek pro zbudování památníku Chelčickému byl založen před 100 lety v roce 1906 na popud studentů z Vodňan a okolí. Hlavní snahou spolku bylo nashromáždit dostatečný finanční fond na výstavbu památníku Petra Chelčického ve Vodňanech. K realizaci památníku se mohlo přistoupit v roce 1914, kdy jmění spolku činilo 2 600 korun. Po dlouholetém úsilí došlo na počátku 1. světové války v srpnu roku 1914 ke slavnostnímu odhalení pomníku Petra Chelčického od sochaře Františka Bílka.

 

  1. Ohlas Petra Chelčického na Chelčicku

 

Sdružení Petra Chelčického zde v obci fungovalo od roku 1925 až do roku 1950, kdy bylo násilně zrušeno ČSM. Cílem sdružení bylo financování zhotovení pomníku Petra Chelčického od táborského sochaře J. V. Duška. Na tuto sochu sdružení shromáždilo peníze z divadelních představení, které hrálo v obci i okolí. V roce 2002 obec Chelčice oslavila 650 let od svého založení. Při této příležitosti byla zorganizována veřejná sbírka, ze které obec nechala zhotovit novou sochu Petra Chelčického, která je umístěna v tomto památníku v 1. patře. Autorem je krušnohorský řezbář Jiří Lain. V roce 2004 se v obci uskutečnil První ročník Dnů Petra Chelčického, které společně s Bratrskou jednotou baptistů, Církví československou husitskou a Římskokatolickou farností v Chelčicích pořádá každé dva roky Obec Chelčice.

 

 

  1. Libějovicko

 

Starobylost obce Libějovice dokládají dva zámky – starý a nový. Starý zámek byl vystavěn v místě tvrze, na které sídlil rod Malovců (první písemná zmínka o Libějovicích v souvislosti s Malovci pochází z roku 1264). Roku 1559 statek koupil Vilém z Rožmberka, po nich vlastnili panství Švamberkové a po roce 1620 Buquoyové. V roce 1801 prodal Libějovice Jan hrabě Buquoy knížeti Josefu Schwarzenberkovi. Za správy tohoto rodu dosáhly Libějovice velkého rozkvětu. Nový zámek byl založen roku 1696 hrabětem Filipem Emanuelem Buquoyem. Roku 1924 se stali majiteli redemptoristé, kteří zde založili své soukromé řádové gymnázium. Po válce tento objekt vlastnil stát a od r. 1950 jej používala pohraniční stráž. Oba zámky jsou v současné době v soukromém vlastnictví.

Jižně od Libějovic stávaly tvrz a dvůr Nestanice, které patřily Malovcům. Tvrz stávala v místě dnešních usedlostí č. 12, 13, 14 a 42, u č. 12 se zachovala stará studna a sklepení. Na návsi stojí čtyřboká zděná kaplička sv. Linharta (se zvoničkou) v jednoduchém slohu I. poloviny 19. stol.

Černěves leží 7 km jihovýchodně od Vodňan. Na návsi nás zaujme kaplička z roku 1827, jejíž architektura je ovlivněna stavbou kostela na nedalekém Lomci.

Na zalesněném vrchu Lomec se nachází poutní kostel Jména Panny Marie.

 

 

  1. Chelčicko-Lhenický mikroregion, svazek obcí

 

Mikroregion Chelčicko-Lhenický, svazek obcí vznikl v roce 2003 a sdružuje obce Chelčice, Lhenice, Malovice, Mičovice, Truskovice a obec Libějovice, která vstoupila do svazku v roce 2008. Prostřednictvím mikroregionu jsou organizovány akce podporující a rozvíjející společné tradice regionu. Mikroregion je pořadatelem již tradičních jarních Slavností květů a podzimních Slavností plodů, dále zajistil značení cykloturistických tras a vybudoval společný informační systém. V rozvojové strategii území si Chelčicko-Lhenický mikroregion klade za svůj hlavní cíl celkový rozvoj společenského regionu a soustřeďuje se na podporu těchto oblastí: rozvoj spolupráce, podnikání a zaměstnanost obyvatel, rozvoj venkovní infrastruktury a podpora cestovního ruchu, využití kulturního a přírodního dědictví, rozvoj lidských zdrojů a stabilizace obyvatelstva, ochrana životního prostředí.

 

 

  1. Občanské sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupina

 

Místní akční skupina (MAS), resp. občanské sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech má 26 členů. Zájmové území MAS tvoří venkovský region 16 obcí s 56 místními částmi. Celkový počet obyvatel činí více než 12 tisíc a zájmové území se rozkládá na 26 624 ha. Tato MAS je tvořena dvěma mikroregiony – Chelčicko-Lhenickým, Svazkem obcí Blata a obcí Nákří. Byla založena v únoru roku 2004. Cílem je podílet se na tvorbě a realizaci integrovaných strategií rozvoje venkovského regionu a vést účastníky partnerství na místní úrovni k vyššímu využití potenciálu jejich území. Záměrem je především zavádění nových forem zlepšování kvality života ve venkovských oblastech, posilování ekonomického prostředí, místní hospodářský rozvoj a zhodnocování přírodního a kulturního dědictví, a tím zlepšení organizačních schopností venkovského regionu.

 

 

  1. Malovicko, Lomecko, Truskovicko

 

Malovicko

Malovicko je dokladem osídlení v dávných dobách. Obec Malovice je původním sídlem rodu Malovců z Malovic. Osada je poprvé zmiňovaná písemně roku 1314. V r. 1559 Malovice koupil Vilém z Rožmberka a založením rybníka rozdělil jeden sídelní útvar na dvě vsi, Malovice a Malovičky. Tvrziště je v současné době dochováno v jižní části Maloviček, kde jen vybíhá jako poloostrov do rybníka.

Severozápadně od Malovic, v oblasti Krtelského lesa se nachází mohylová pohřebiště a pohřební háje, z nichž některá pocházejí již ze střední doby bronzové, většina je datována do doby halštatské a do slovanského období raného středověku.

V sousedství vsi Hradiště se nachází čtyřúhelníkovité ohrazení Na šancích, dokládající společenský duchovní život pravěkých Keltů.

Ke vsi Podeřiště patří objekt zaniklého hradu Poděhusy. Hrad patřil od 13. století k majetku Rožmberků. Roku 1421 byl vypálen Janem Žižkou a nebyl již obnoven. Dnes je chráněnou archeologickou památkou.

 

Truskovicko

Obec Truskovice se nachází na okraji volně komponované barokní krajiny Libějovicko-Lomecka. Nejstarší zmínka o vsi souvisí se jmény vladyků Rudolfa a Budislava z Truskovic jako svědků na zakládací listině z roku 1274.

 

Lomecko

Poutní kostel Jména Panny Marie pod vrcholkem Lomec dal postavit v letech 1695-1702 Filip Emanuel Buquoy jako poděkování za záchranu života svého otce. Zvláštností této centrální stavby je hlavní oltář v podobě baldachýnu typu svatopetrského tabernáklu. V kostele byla uložena rodinná buquoyská památka – soška Panny Marie Lomecké. Lovecký zámeček postavený v sousedství kostela v letech 1709-1710 sloužil svému účelu jen do roku 1714, poté byl využíván jako fara a nyní slouží také jako klášter pro Kongregaci Šedých sester III. řádu sv. Františka. V současné době je kostel Jména Panny Marie jedním z nejznámějších poutních míst v jižních Čechách a spolu s Meditativní zahradou Panny Marie a křížovou cestou nabízí možnost odpočinku a rozjímání.